Příjímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy, Český Krumlov, Plešivec I/279 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přednostně budou přijaty děti:

  • v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti po odkladu školní docházky – od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let k začátku násl. šk. roku (20 bodů)
  • podle spádovosti (20 bodů)
  • podle věku dítěte - minimální věková hranice 3 roky, výjimečně mladší (2 roky - 0 bodů, 3 roky – 5 bodů, 4 roky 15 bodů, 5 let a více 20 bodů)
  • k celodenní docházce (10 bodů)
  • sociálně znevýhodněné děti (5 – 10 bodů)

V případě rovnosti bodů je dalším kritériem pro přijetí dítěte docházka sourozence do naší mateřské školy a zaměstnanost rodičů, pokud nejsou na mateřské-rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Přijímání přihlášek ( zápis ) vyhlašuje Město Český Krumlov a termín bývá zveřejněn v tisku, na našich webových stránkách a v mateřské škole. Děti se přijímají až do zaplnění kapacity mateřské školy ( 126 dětí ). Během školního roku mohou být přijímány děti pouze tehdy, není – li naplněna kapacita nebo na uvolněná místa. Přednost pro přijetí mají děti v posledním ročníku mateřské školy _ předškolní děti nebo děti s odkladem školní docházky.

Dětem je při nástupu do mateřské školy umožněn adaptační program.

Rodiče si mohou s dětmi mateřskou školu prohlédnout při zápisu nebo kdykoli po předchozí domluvě.


Po podání přihlášky

O přijetí/nepřijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), platné k 1. 1. 2012, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí podle registračních čísel, která budou Vašim dětem přidělena při zápisu do naší mateřské školy.

Seznam přijatých dětí bude umístěn na vchodových dveřích mateřské školy po dobu nejméně 15 dnů a na webu naší mateřské školy.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání. Nové rozhodnutí pro nepřijaté děti může být vydáno, pokud zůstanou v mateřské škole volná místa.

Pokud rodiče podávají přihlášku na více mateřských škol a jejich dítě bude přijato i na jinou mateřskou školu, jsou povinni oznámit rozhodnutí, kam nastoupí i na ostatní mateřské školy, kam bylo dítě přijato (dítě nemůže být přijato na více mateřských škol).

©2020, Všechna práva vyhrazena.
instagram-svg